Česká kardiologická společnost – ČKS

Pracovní skupina echokardiografie

Členem ČKS jsem se stal v roce 1998. ČKS začala hrát významnou roli v mém životě až později, v době, kdy jsem se stal členem výboru Pracovní skupiny echokardiografie a v roce 2012 i jejím předsedou.

Spolu s dalšími kolegy výboru jsme tuto pracovní skupinu v roce 2016 transformovali do podoby České asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod, jejíž sekci Echokardiografie jsem předsedal ještě další 4 roky až do roku 2019. Echokardiografie byla a je mojí nejoblíbenější metodou v kardiologii a jsem skutečně rád, že část mé kariéry byla a je spojena s českou echokardiografií jako takovou. Naše výroční kongresy – Echodny – mají tradici sahající do sedmdesátých let minulého století a bylo pro mě mimořádným štěstím, že jsem mohl být u zrodu a vzestupu další navazující akce, Praguecha.

Osobně si považuji za čest, že jsme mohli být u transformace pracovní skupiny do asociace, která má v rámci společnosti daleko větší váhu a reflektuje fakt, že zobrazovací metody v kardiologii překročily dávno stín echokardiografie a zahrnují kromě magnetické rezonance i výpočetní tomografii a metody nukleární kardiologie.

Další pracovní skupiny ČKS

Můj zájem o kardiomyopatie a zázemí kliniky přispěly k tomu, že náš hlas byl natolik silný, že bylo v rámci ČKS možno po vzoru Evropské kardiologické společnosti (ESC) založit v roce 2011 i pracovní skupinu chorob myokardu a perikardu, v jejímž výboru působím od jeho vzniku nepřetržitě. Nepochybně k tomu přispělo i moje tehdejší angažmá ve výboru Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases of ESC, jíž jsem měl později tu čest dva roky předsedat. Dodnes je tato pracovní skupina v rámci ČKS aktivní a organizuje mimořádně atraktivní bloky na sjezdu ČKS i na Echodnech, které se staly zčásti jejím kongresem.

V letech 2008 až 2012 jsem byl rovněž členem výboru PS plicní cirkulace, který byl de facto rovněž iniciován aktivitou naší kliniky, neboť ta je sídlem největšího Centra pro plicní hypertenzi v České republice (vedené doc. Pavlem Jansou).

Významnou částí mého působení v rámci ČKS byla aktivita v Pracovní skupině preventivní kardiologie, kterou jsem vedl v letech 2017-2019. Za velký úspěch považuji její probíhající transformaci do České asociace preventivní kardiologie, kterou ve fázi jejího vzniku vede prof. Michal Vrablík. Asociace jsou v rámci ČKS významnou organizační entitou, s významným stupněm autonomie a velkým vlivem, který si preventivní kardiologie zaslouží. Námi založené symposium Prague Prevention má potenciál stát se akcí evropského významu na poli kardiovaskulární prevence.

Práce ve výboru ČK a vedení společnosti

V roce 2005 jsem byl poprvé zvolen do výboru společnosti jako takové a začal chápat, jaký význam ČKS má. Společnost je nejen hlavním hybatelem v organizaci kardiologické péče v České republice, ale i garantem vzdělávání (nejen toho předatestačního, ale kontinuálního celoživotního), je významným hráčem v jednání s plátci zdravotní péče a partnerem v jednání s ministerstvem zdravotnictví. 

V roce 2008 jsem se pod vedením předsedy společnosti doc. Václava Chaloupky ujal role vědeckého sekretáře, který je zodpovědný za organizaci programu největší vzdělávací a vědecké akce v ČR, totiž kongresu ČKS. Toto období bylo pro společnost složité, ve druhé polovině byl doc. Chaloupka pro nemoc zastoupen prof. Aschermannem, který však ČKS znovu podržel a zachoval její vysoké standardy.

Vzhledem k tomu, že stanovy společnosti neumožňují být ve výboru po více než dvě funkční období po sobě, následovala v mé práci pro společnost nucená přestávka až do roku 2015, kdy jsem byl znovu do výboru zvolen a znovu se ujal funkce vědeckého sekretáře. Předsedou výboru byl v té době prof. Miloš Táborský, pod jehož vedením zaznamenala ČKS mimořádný rozmach. Bylo mi proto velkou ctí, když mi výbor společnosti dal důvěru jejího vedení na roky 2019-2023.

Cílem pro toto funkční období je zejména udržet mimořádně vysoký standard našich vzdělávacích aktivit. Výroční kongres ČKS je mimořádnou akcí v rámci ČR a dnes i na mezinárodní úrovni. Pracovní skupiny a asociace organizují každoročně celkem 14 symposií a kongresů. Společnost přitom přechází na plně elektronickou platformu, snaží se o maximálně ekologické principy fungování omezením nutnosti cestování (webová platforma vedení porad), minimalizací tištěných materiálů (plně elektronické programy všech našich 14 akcí a kongresů), zavádí nový webový portál s expanzí on-line pokrytí událostí ze života společnosti a v neposlední řadě přichází s novým pacientsky orientovaným informačním servisem. To vše by nebylo možné bez dynamicky fungující struktury ČKS, motivovaných členů výboru a excelentně fungujícího sekretariátu sopečnosti. Zároveň se ČKS snaží o dosažení lepší výchozí pozice pro adepty kardiologie (rezidenční místa) a neustává ve vyjednávání s plátci péče o lepších úhradových podmínkách pro některé oblasti (např. nová antikoagulancia apod.).